Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném www.takylenka.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné.

Prodávající
Obchodní firma: LWR Graphic, s.r.o.
Sídlo: Ostrava – Mariánské Hory, 28. října 1142/168, PSČ 70900
IČO: 258 51 543
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 22043
Telefon: +420 603 261 201
E-mail: info@takylenka.cz
Kontaktní adresa: LWR Graphic, s.r.o., Palackého 937, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm – jedná se o odběrné místo a místo pro uplatnění reklamace.
Provozní doba: po – čt 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.00, pá –  8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00 hod.

Základní ustanovení
1.    Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
2.    Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
3.    Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
4.    Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
5.    Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
6.    Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
7.    Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou ilustrativní.
8.    Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, zejména kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

9.    Prodávající odešle nebo předá zboží kupujícímu kompletní do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.
10.    Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.
11.    Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí ihned zkontroloval. Jestliže po rozbalení kupující zjistí, že zboží je poškozené, postupujte takto:
a.    neprodleně kontaktujte přepravní společnost, která zboží doručila, a nahlaste škodní událost přepravci (viz reklamační řády přepravců).
b.    kontaktujte prodejce (info@takylenka.cz)
12.    Daňový doklad – fakturu odešle prodávající kupujícímu v elektronické podobě do 3 pracovních dnů od převzetí zboží kupujícím.
13.    Objednané zboží je možné vyzvednout osobně na kontaktní adrese nebo bude zasláno prostřednictvím České pošty s.p. Poštovné bude naúčtováno dle aktuálního ceníku České pošty s.p. v závislosti na hmotnosti a rozměrech zboží.

Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce – provozovatele poštovních služeb, a to České pošty s.p. (dále i jako ,,přepravce“), přičemž doprava bude účtována dle aktuálního ceníku služeb České pošty, s.p. v závislosti na hmotnosti a rozměrech zboží,

Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od přepravce.

14.    Nepřevezme-li kupující zboží porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu  zaplatit poplatek za uskladnění zboží za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč.
15.    Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst.
16.    Záruční a pozáruční servis zajišťuje prodejce.

Odstoupení od kupní smlouvy
17.    Kupující – spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.
18.    Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu odešle nebo předá ve 14 denní lhůtě. V případě odeslání odstoupení od smlouvy se lhůta považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu oznámení poslední den této lhůty.
19.    Kupující je povinen odeslat nebo předat zboží prodávajícímu zpět do 14 dnů od odstoupení.
20.    Zboží bude vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
21.    Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů po vrácení zboží. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.
22.    Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Záruční a reklamační podmínky
23.    Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo nedodržením návodu k použití.
24.    U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
25.    Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.
26.    Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet od dojití zboží do místa určení.
27.    V případě, že se při užívání zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady, může kupující postupovat v souladu s těmito obchodními podmínkami a zákonem a uplatnit reklamaci u prodávajícího.
28.    Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li to v povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
29.    Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující na základě odstoupení od smlouvy požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
30.    Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
31.    Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
32.    U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
33.    V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
a.    odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b.    bezplatné odstranění vady opravou;
c.    přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d.    vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
34.    Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
35.    U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
36.    Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
37.    Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje (jméno, příjmení, kontaktní adresa, kontaktní email, kontaktní telefon), popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
38.    Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
39.    Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
40.    Kupující je povinen prokázat nákup zboží (zejména dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Zboží bude při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, bude čisté a kompletní.
41.    Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
42.    Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
43.    Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
44.    Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
45.    U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
46.    Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácené zboží nelze zaslat na dobírku.
47.    Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak.
48.    Reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamace k vydání a předání kupujícímu.
49.    Pokud kupující prodávajícímu zboží k reklamaci zašle, pak též prodávající zašle zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) kupujícímu, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak. Reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) předáno k dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.
50.    Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.
51.    O přijaté reklamaci je prodávající povinen vyhotovit reklamační protokol (Protokol o zpětném převzetí zboží), který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu. O výsledku reklamačního řízení je kupující informován telefonicky, e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
52.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen si zásilku pečlivě zkontrolovat, zda přepravou nedošlo k poškození přepravního obalu.
53.    Pokud je zásilka viditelně poškozená (natržený nebo zdeformovaný obal zásilky apod.), bude tato vada reklamována přímo u dopravce. V takovém případě bude sepsán reklamační protokol o poškození zboží přímo na místě při přebírání zboží. Přepravce ani prodávající nenese zodpovědnost za pozdější reklamace. Toto se týká i případné ztráty zboží.
54.    Jestliže po rozbalení kupující zjistí, že zboží je poškozené, postupujte takto:
a.    neprodleně kontaktujte přepravní společnost, která zboží doručila, a nahlaste škodní událost přepravci (viz reklamační řády přepravců).
b.    kontaktujte reklamační oddělení prodejce (info@takylenka.cz)

Závěrečná ustanovení
55.    Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) za účelem plnění předmětu smlouvy.
56.    Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
57.    Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
58.    Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
59.    Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
60.    Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
61.    Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších právních předpisů, a dalšími právními předpisy.
62.    Smluvní vztah se řídí českým právem.
63.    Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 21. 4. 2016.